Sport moet vooral plezierig zijn. Dat betekent ook dat je in een prettige, sportieve sfeer moet kunnen sporten. Dan doe je het graag en heb je het naar je zin. Bij Blue Drakes moet iedereen zich thuis kunnen voelen. We volgen hierin ook het betreffende beleid van de Nederlandse Basketbalbond.

Om dat te bereiken streven wij ernaar dat:

 • de leden sportief omgaan met medespelers en -speelsters, tegenstanders en scheidsrechters. Voldoende kennis van de spelregels is daarbij een voorwaarde. Het is daarom vereist om vanaf 13 jaar je spelregelbewijs te halen. De club voorziet daarbij in begeleiding.
 • iedereen bij wedstrijden zorgt voor correcte kleding, meedoet aan de line-up en de beslissingen van de scheidsrechters zonder problemen accepteert.
 • ook het publiek zich bij wedstrijden sportief gedraagt.
 • je op de afgesproken tijd aanwezig bent bij de trainingen en de wedstrijden.
 • je je tijdig afmeldt als je niet kunt trainen of spelen.
 • zoveel mogelijk leden een vrijwilligerstaak binnen de club op zich nemen. Hoe meer leden dat doen, des te lichter is het werk dat gedaan moet worden om de club optimaal te laten draaien en taken te verdelen.
 • wij over zoveel mogelijk goede scheidsrechters en tafelaars (scorebord en wedstrijddata) beschikken. Alle wedstrijdspelers en -speelsters zijn verplicht daaraan mee te werken. De club stelt hiervoor een scheidsrechtersschema op.
 • iedereen eigen afval opruimt en eraan meewerkt om kleedkamers en speelzaal schoon en opgeruimd achter te laten (baskets omhoog, ballen in de kasten e.d.).
 • er geen discriminatie op wat voor manier dan ook binnen de club plaatsvindt. Elkaar pesten, uitschelden enz. is uit den boze.
 • agressief gedrag en gebruik van geweld binnen de club niet voorkomt. Niet tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook niet daarvoor of daarna buiten de club.
 • er geen seksuele intimidatie plaatsvindt binnen de club. Een veilig en sociaal sportklimaat voor iedereen is daarvoor een voorwaarde.

Alle leden van Blue Drakes dienen zich hieraan te houden en bovendien mee te werken aan een goede sfeer binnen de club. Bestuur en andere vrijwilligers binnen de club zien hierop toe. Met name van de trainers en coaches wordt gevraagd een voorbeeldfunctie te vervullen en actief op te treden als dat nodig is. 

Sinds 2017 beschikt Blue Drakes over een vertrouwenspersoon. Dit is Sirid Jakobsen. Leden van de club (of hun ouders) die geconfronteerd worden met (seksueel) ongewenste gedragingen of uitlatingen van anderen binnen de club kunnen met de vertrouwenspersoon contact opnemen. Dat kan ook als je iets is opgevallen waarvan je melding wil maken. Van de trainers vraagt de club om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Hiermee wil Blue Drakes benadrukken dat de club grote waarde hecht aan een ook in dit opzicht veilige sportomgeving.